Jan 23, 2012

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ LA TEMA:

„Apa. Soluţiile. Disociaţia electrolitică”

Varianta - I

1.  Termină ecuaţiile reacţiilor ce prezintă proprietăţile chimice ale apei. Stabileşte coeficienţii. Numeşte substanţele finale.

a)      Ca + H2O →

b)     Na2O + H2O →

c)      SO3 + H2O →

2.  Marchează prin încercuire, afirmaţiile de mai jos:              A – cele adevărate, F – cele false

A  F  soluţiile neelectroliţilor conduc curentul electric;

A  F  acidul clorhidric disociază în ioni de H+ şi ioni de clorură, Cl-;

A  F   ionii negativi se numesc cationi;

A  F   disocierea este un proces reversibil;

A  F   apa distilată nu conduce curentul electric;

A F    bazele disociază în cationi de metal şi anioni de hidroxil;

A F    bazele sunt caustice, săpunoase la pipăit;

          ...

Nume şi prenume, funcția (elev, profesor etc.):
Alina BUGA, doctor în pedagogie, profesor de chimie, grad didactic superior
Numele, adresa instituției:
LT ”V. Alecsandri”, or. Ungheni

Parteneri